Sławno: Dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Sławnie
Numer ogłoszenia: 10100 - 2011; data zamieszczenia: 21.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 409624 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Sławnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Podany w formularzach nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10 rodzaj i wielkość zamówienia może ulec zmianie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Zadanie nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych tj.: -papier ksero, -koperty, -zeszyty, bruliony, notesy, -segregatory, teczki, skoroszyty, obwoluty, -spinacze, zszywki, klipsy, -kleje, taśmy klejące, korektory, -materiały piśmienne, -materiały do bindowania, -pozostałe materiały biurowe, -druki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 5 do SIWZ. Zadanie nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszy i tonerów do Starostwa Powiatowego w Sławnie. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z zakupu tuszów lub tonerów konkretnego modelu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 6 do SIWZ. Zadanie nr 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru powlekanego (specjalny geodezyjny), folii dwustronnie matowej korekcyjnej oraz tuszy i głowic do plotera. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 7 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1 - dostawa materiałów biurowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73595,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2 - dostawa tuszy i tonerów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84782,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie nr 3 - dostawa papieru powlekanego (specjalny geodezyjny), folii dwustronnie matowej korekcyjnej oraz tuszy i głowic do plotera

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32937,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ