Sławno: Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie
Numer ogłoszenia: 52801 - 2011; data zamieszczenia: 15.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 417798 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie w 3 etapach. Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót termomodernizacyjnych obejmuje następujące 3 etapy: 1)wymianę instalacji centralnego ogrzewania jako I etap, 2)ocieplenie ścian zewnętrznych + elewacja jako II etap, 3)docieplenie pokrycia dachowego jako III etap. Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, ze zm.) i powinna zawierać: a)projekt budowlany wymagany przepisami Prawa budowlanego wraz z opisami rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań - 5 egzemplarzy, b)uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień do uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych dla każdego z etapów, c)projekty wykonawcze w zakresie, o którym mowa w § 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, d)przedmiary robót dla każdego z etapów z osobna w zakresie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji technicznej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, e)kosztorysy inwestorskie dla każdego z etapów z osobna opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) - 2 egzemplarze, f)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje techniczne muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i § 14 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego -w liczbie 2 egzemplarzy. Do obowiązków Wykonawcy należy opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do dodania zwrotu lub równoważny. Wykonawca zobowiązuje się do jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku utraty jego ważności. Kosztorys ten niezbędny jest do przeprowadzenia procedury przetargowej wyłaniającej Wykonawcę zadania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40650,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ