Sławno: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO I POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Numer ogłoszenia: 196572 - 2011; data zamieszczenia: 13.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110984 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO I POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w 3-letnim okresie, tj. od 01.07.2011 r. do 30.06.2014 r. bankowej obsługi budżetu Powiatu Sławieńskiego obejmującej obsługę rachunków bankowych Starostwa Powiatowego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych: -Zespół Szkół w Sławnie, -Zespół Szkół Morskich w Darłowie, -Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie, -Zespół Szkół Zawodowych w Sławnie do dnia 31.08.2011 r., -Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Sławnie, -Dom Dziecka w Darłowie, -Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie, -Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Podgórkach, -Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławnie, -Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie, -Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sławnie, -Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie, -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, -Szpital Powiatowy w Sławnie, -Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie -Starostwo Powiatowe w Sławnie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.1.otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, 1.2.możliwość otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy, 1.3.potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 1.4.realizację poleceń przelewów złożonych w formie elektronicznej oraz papierowej, 1.5.przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych, 1.6.wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego, 1.7.wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego, 1.8.wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego, 1.9.potwierdzanie sald rachunków bankowych, 1.10.zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący, 1.11.wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk (16 jednostek), 1.12.deponowanie wolnych środków na lokatach terminowych na indywidualnie negocjowanych warunkach, 1.13.udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 2.000.000 zł w 2011 roku (w następnych latach zgodnie z uchwałą budżetową), 1.14.uruchomienie punktu obsługi kasowej w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a w godzinach 7:30 - 15:30. Warunki prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia: 1.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wszystkie dyspozycje dotyczące dysponowania rachunkiem i wykonywania operacji na lub z rachunku muszą być opatrzone nadanym przez Wykonawcę numerem rachunku bankowego. 2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatną obsługę wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego na rachunki Zamawiającego we wszystkich placówkach banku zlokalizowanych w granicach administracyjnych powiatu sławieńskiego. Ponadto Zamawiający wymaga, aby wszelkie płatności dokonywane na rzecz Zamawiającego przez pracowników oraz klientów zamawiającego, były realizowane bez opłat i prowizji, we wszystkich placówkach banku. 3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił nieodpłatnie: podłączenie do systemu elektronicznej obsługi bankowej, instalację niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, a także przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi w/w systemu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia niezbędne do świadczenia tej usługi, dostarczone przez Wykonawcę. W przypadku awarii Zamawiający wymaga bezzwłocznego podjęcia działań, w celu zapewnienia sprawnej obsługi. 4.W ramach systemu elektronicznej obsługi bankowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu w szczególności: 4.1.bezpieczeństwo danych w w/w systemie, 4.2.jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, z możliwością równoczesnego dokonywania operacji na tych samych lub różnych rachunkach bankowych, 4.3.realizację zleceń płatniczych, ze wszystkich rachunków bankowych, w ramach dostępnych środków, 4.4.składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich przeglądania, modyfikacji i usuwania przed wysłaniem do banku, 4.5.możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym pełnej informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych zamawiającego, 4.6.tworzenia zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, 4.7.przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach bankowych, 4.8.tworzenie w systemie archiwum zrealizowanych zleceń płatniczych oraz wyciągów bankowych, 4.9.generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu oraz wyciągów bankowych niewymagających stempla bankowego, 5.Wykonawca zapewni sprawne funkcjonowanie systemu elektronicznej obsługi bankowej z dniem 1 lipca 2011 roku, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2011 roku. 6.Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych również w innych bankach, niż bank wybrany w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ewentualne gromadzenie środków na lokatach terminowych odbywać się będzie według dyspozycji Zamawiającego. 7.Wykonawca uruchomi punkt obsługi kasowej nie później niż w dniu 01.07.2011 r. Punkt czynny będzie w dniach i godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego. Pomieszczenie na prowadzenie w/w punktu zostanie oddane w najem Wykonawcy na podstawie odrębnej odpłatnej umowy. Koszty przygotowania punktu obsługi kasowej ponosi Wykonawca. 8.W ramach punktu obsługi kasowej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nieodpłatną realizację wpłat i wypłat gotówkowych Zamawiającemu oraz pracownikom i klientom Zamawiającego, w zakresie wpłat na rzecz Zamawiającego. 9.Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat również z tytułu: 9.1.otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, 9.2.realizacji zleceń płatniczych w banku prowadzącym, 9.3.wydawania opinii i zaświadczeń bankowych, 9.4.wydawania historii rachunków, 9.5.wydawania potwierdzeń otwarcia i zamknięcia rachunków oraz potwierdzeń sald, 9.6.wydawania czeków, 9.7.złożenia i zmiany karty wzorów podpisów, 9.8.czynności wykonywanych przez doradcę klienta. Postanowienia dotyczące kredytu w rachunku bieżącym: 1.Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości kwoty 2.000.000 zł w 2011 roku od dnia 01.07.2011 r. do 31.12.2011 r. Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu. 2.Kredyt udostępniany będzie na pisemny wniosek Zamawiającego o udzielenie kredytu w danym roku kalendarzowym, a wypłata nastąpi w formie realizacji dyspozycji w ciężar rachunku bieżącego budżetu powiatu. 3.Oprocentowanie kredytu określone zostanie w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w dniu uruchomienia kredytu, powiększoną o marżę banku. Marża będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy. 4.Kredyt udzielony zostanie bez dodatkowych prowizji i opłat, związanych z jego udzieleniem, obsługą oraz spłatą. Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat za niewykorzystaną część kredytu. 5.Spłata kredytu następować będzie z najbliższych wpływów na rachunek bieżący budżetu powiatu, bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego. Każda spłata całości lub części kredytu da Zamawiającemu możliwość ponownego zadłużenia się w ciężar rachunku, do wysokości przyznanego limitu. 6.Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca. 7.Odsetki naliczane będą od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, przy założeniu, ze miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni. Rzeczywiste saldo zadłużenia stanowi ujemne (debetowe) saldo na rachunku bieżącym budżetu powiatu. 8.Zamawiający dopuszcza zastosowania prawnych zabezpieczeń spłaty udzielonego kredytu w formie weksla in blanco..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63378,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ