Sławno: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0400Z Niemica - Laski na odcinku 5,6 km
Numer ogłoszenia: 119195 - 2010; data zamieszczenia: 12.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 94142 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0400Z Niemica - Laski na odcinku 5,6 km.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0400Z Niemica - Laski na odcinku 5,6 km. Nadzór inwestorski prowadzony będzie w branży drogowej zgodnie z dokumentacją projektową czyli m .in.: -roboty przygotowawcze, -roboty rozbiórkowe, -roboty ziemne, -roboty konserwacyjno-remontowe przepustów drogowych, -podbudowy, -nawierzchnie, -elementy ulic, -oznakowanie, -roboty wykończeniowe, -remont odwodnienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32786,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ