Sławno: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie
Numer ogłoszenia: 157920 - 2010; data zamieszczenia: 07.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 117379 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie o charakterystykach elektroenergetycznych jak niżej: -miejsce dostarczania i odbioru energii: budynek biurowy Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, -moc umowna w rozbiciu na poszczególne miesiące: styczeń - 75 kW, luty - 75 kW, marzec -75kW, kwiecień - 75 kW, maj - 60 kW, czerwiec - 60 kW, lipiec - 60 kW, sierpień - 60 kW, wrzesień - 60 kW, październik - 75 kW, listopad - 75 kW, grudzień - 75 kW -grupa taryfowa - C-21, -przekładniki prądowe o przekładni 150/5 A/A, -grupa przyłączeniowa - IV, -pobór energii elektrycznej przy współczynniku tg nie większym niż 0,4, -układ pomiarowy - półpośredni, -zabezpieczenie przelicznikowe - 160 A, -miejsce dostarczenia energii elektrycznej - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu, w kierunku instalacji Odbiorcy, -szacunkowe zapotrzebowanie w energię elektryczną w okresie 24 miesięcy wynosi 258.000 kWh, Zamawiający zastrzega, iż szacunkowa ilość dystrybucji dostarczanej energii może ulec zmianie. Z tytułu ewentualnego zmniejszenia ilości pobranej energii w stosunku do ilości szacunkowej podanej w SIWZ, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 163934,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ