Sławno: Dostawa sprzętu biurowego oraz komputerowego do Starostwa Powiatowego w Sławnie
Numer ogłoszenia: 208332 - 2010; data zamieszczenia: 14.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 182392 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu biurowego oraz komputerowego do Starostwa Powiatowego w Sławnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego oraz komputerowego do Starostwa Powiatowego w Sławnie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ. Zamówienie obejmuje również: a)zainstalowanie i uruchomienie sprzętu komputerowego; b)przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu komputerowego; c)przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia i eksploatacji dostarczonego sprzętu komputerowego w terminach nie dłuższych niż 3 dni od dostawy; d)udzielenie gwarancji na oferowany sprzęt, na warunkach określonych przez gwaranta sprzętu. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem komputerowym. W przypadku, gdy na oprogramowanie wymagana jest licencja Wykonawca dostarczy ją Zamawiającemu. Termin na wymianę lub naprawę sprzętu komputerowego wynosić będzie 3 dni robocze..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.27.00-1, 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 30.19.14.00-8, 30.12.13.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44950,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ