Sławno: Założenie i modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy dla wybranych obrębów gminy wiejskiej Sławno
Numer ogłoszenia: 261764 - 2010; data zamieszczenia: 24.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195136 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Założenie i modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy dla wybranych obrębów gminy wiejskiej Sławno.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest założenie i modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy dla wybranych obrębów gminy wiejskiej Sławno. Zadanie nr 1: -miejscowość (obręb) - Bobrowice, Bobrowiczki -liczba punktów ogółem - 25, -orientacyjna liczba punktów w poszczególnych obrębach - (Bobrowice - 15, Bobrowiczki - 10), Zakres prac: 1.inwentaryzacja istniejących punktów osnowy poziomej I i II klasy na punktach dowiązania osnowy poziomej III klasy, 2.opracowanie projektu osnowy III klasy metodą poligonową lub GPS, 3.założenie nowych i adaptacja istniejących (spełniających warunki instrukcji G-1) punktów III klasy, 4.sporządzenie dokumentacji wynikowej, 5.uzupełnienie dokumentacji znajdującej się w zasobie geodezyjno - kartograficznym w ODGiK Sławno. Zadanie nr 2: -miejscowość (obręb) - Boleszewo -liczba punktów ogółem - 20, -orientacyjna liczba punktów w poszczególnych obrębach - 20, Zakres prac: 1.inwentaryzacja istniejących punktów osnowy poziomej I i II klasy na punktach dowiązania osnowy poziomej III klasy, 2.opracowanie projektu osnowy III klasy metodą poligonową lub GPS, 3.założenie nowych i adaptacja istniejących (spełniających warunki instrukcji G-1) punktów III klasy, 4.sporządzenie dokumentacji wynikowej, 5.uzupełnienie dokumentacji znajdującej się w zasobie geodezyjno - kartograficznym w ODGiK Sławno. Zadanie nr 3: -miejscowość (obręb) - Noskowo, Wrześnica -liczba punktów ogółem - 37, -orientacyjna liczba punktów w poszczególnych obrębach - (Noskowo - 12, Wrześnica - 25), Zakres prac: 1.inwentaryzacja istniejących punktów osnowy poziomej I i II klasy na punktach dowiązania osnowy poziomej III klasy, 2.opracowanie projektu osnowy III klasy metodą poligonową lub GPS, 3.założenie nowych i adaptacja istniejących (spełniających warunki instrukcji G-1) punktów III klasy, 4.sporządzenie dokumentacji wynikowej, 5.uzupełnienie dokumentacji znajdującej się w zasobie geodezyjno - kartograficznym w ODGiK Sławno. Zadanie nr 4: -miejscowość (obręb) - Radosław, Tokary, Warginia -liczba punktów ogółem - 20, -orientacyjna liczba punktów w poszczególnych obrębach - (Radosław - 8, Tokary - 6, Warginia - 6), Zakres prac: 1.inwentaryzacja istniejących punktów osnowy poziomej I i II klasy na punktach dowiązania osnowy poziomej III klasy, 2.opracowanie projektu osnowy III klasy metodą poligonową lub GPS, 3.założenie nowych i adaptacja istniejących (spełniających warunki instrukcji G-1) punktów III klasy, 4.sporządzenie dokumentacji wynikowej, 5.uzupełnienie dokumentacji znajdującej się w zasobie geodezyjno - kartograficznym w ODGiK Sławno. Zadanie nr 5: -miejscowość (obręb) - Tychowo -liczba punktów ogółem - 7, -orientacyjna liczba punktów w poszczególnych obrębach - 7, Zakres prac: 1.inwentaryzacja istniejących punktów osnowy poziomej I i II klasy na punktach dowiązania osnowy poziomej III klasy, 2.opracowanie projektu osnowy III klasy metodą poligonową lub GPS, 3.założenie nowych i adaptacja istniejących (spełniających warunki instrukcji G-1) punktów III klasy, 4.sporządzenie dokumentacji wynikowej, 5.uzupełnienie dokumentacji znajdującej się w zasobie geodezyjno - kartograficznym w ODGiK Sławno. Zadanie nr 6: -miejscowość (obręb) - Warszkówko -liczba punktów ogółem - 10, -orientacyjna liczba punktów w poszczególnych obrębach - 10, Zakres prac: 1.inwentaryzacja istniejących punktów osnowy poziomej I i II klasy na punktach dowiązania osnowy poziomej III klasy, 2.opracowanie projektu osnowy III klasy metodą poligonową lub GPS, 3.założenie nowych i adaptacja istniejących (spełniających warunki instrukcji G-1) punktów III klasy, 4.sporządzenie dokumentacji wynikowej, 5.uzupełnienie dokumentacji znajdującej się w zasobie geodezyjno - kartograficznym w ODGiK Sławno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 5 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.32.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16393,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16393,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16393,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie nr 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16393,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: Zadanie nr 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16393,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 6   

Nazwa: Zadanie nr 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16393,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ