Sławno: wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 0511 Z Rusko - Malechowo w km 0+000 do km 13+300
Numer ogłoszenia: 174103 - 2007; data zamieszczenia: 24.09.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 129462 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Sempołowskiej, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 810 64 87, 810 38 29, fax 0-59 810 38 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 0511 Z Rusko - Malechowo w km 0+000 do km 13+300.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy) na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 0511 Z Rusko - Malechowo w km 0+000 do km 13+300 - przebudowa drogi do klasy Z o szerokości jezdni 5,5 m Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia : - pozyskanie mapy do celów projektowych - uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - sporządzenie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy) - uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii w tym ZUD - przedmiar robót - kosztorys inwestorski i ofertowy - szczegółowe specyfikacje techniczne - studium wykonalności inwestycji - projekt organizacji ruchu docelowy - uzgodnienie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Szczecinie

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 100000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)