Sławno: Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą, odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa istniejących miejsc postojowych przy Starostwie Powiatowym w Sławnie i budowa chodnika

Numer ogłoszenia: 70248 - 2008; data zamieszczenia: 07.04.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, fax 0-59 8104912.


 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatslawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą, odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa istniejących miejsc postojowych przy Starostwie Powiatowym w Sławnie i budowa chodnika.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą, odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa istniejących miejsc postojowych przy Starostwie Powiatowym w Sławnie i budowa chodnika zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót (załącznik nr 6 do SIWZ).


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.33.00-9, 45.00.00.00-7.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 4.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium..III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
  a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  Ocena spełnienia stawianych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty :
  a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  b)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub oświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  c)wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (tj. lata 2003-2007), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi w załączniku nr 5 do SIWZ, że wykonał minimum 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
  d)wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykonawca musi dysponować minimum jednym kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
  e)dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia tj. kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej musi posiadać zaświadczenie stwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
  f)podpisane oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunki upoważniające go do ubiegania się o zamówienie publiczne określone przepisami art. 22 - załącznik nr 3 do SIWZ oraz brakiem istnienia przesłanek wskazanych przepisami art. 24 ust. 1i ust.2 ustawy PZP - załącznik nr 4 do SIWZ,

  W/w dokumenty i oświadczenia mają być przedłożone w formie pisemnej.
  Oświadczenia i dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatslawno.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, pokój nr 22.


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy


IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2008 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczyCopyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych