Sawno: Obsuga bankowa budetu Powiatu Sawieskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych.
Numer ogoszenia: 126364 - 2008; data zamieszczenia: 11.06.2008
OGOSZENIE O UDZIELENIU ZAMWIENIA - usugi

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

Czy zamwienie byo przedmiotem ogoszenia w Biuletynie Zamwie Publicznych: Tak, numer ogoszenia w BZP: 96065 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sawnie, ul. Sempoowskiej, 76-100 Sawno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, fax 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorzdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Obsuga bankowa budetu Powiatu Sawieskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamwienia: usugi.

II.1.3) Okrelenie przedmiotu zamwienia: 1.wykonywanie w 3-letnim okresie, tj. od 01.07.2008 r. do 30.06.2011 r. bankowej obsugi budetu Powiatu Sawieskiego obejmujcej obsug rachunkw bankowych Starostwa Powiatowego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych: -Zesp Szk w Sawnie, -Zesp Szk Morskich w Darowie, -Zesp Szk Agrotechnicznych w Sawnie, -Zesp Szk Zawodowych w Sawnie, -Pogotowie Opiekucze w Sawnie, -Dom Dziecka w Darowie, -Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Modziey Niepenosprawnej w Sawnie, -Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Podgrkach, -Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sawnie, -Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w Sawnie, -Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sawnie, -Powiatowy Urzd Pracy w Sawnie, -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sawnie, -Zarzd Drg Powiatowych w Sawnie, -Muzeum Zamek Ksit Pomorskich w Darowie. 2.Bankowa obsuga budetu Powiatu Sawieskiego obejmuje: 1)otwarcie i prowadzenie rachunku biecego i rachunkw pomocniczych budetu Powiatu Sawieskiego oraz rachunkw biecych powiatowych funduszy celowych, 2)otwarcie i prowadzenie rachunkw biecych i pomocniczych powiatowych sub, inspekcji i stray, 3)otwarcie i prowadzenie rachunkw biecych i pomocniczych powiatowych jednostek organizacyjnych, 4)realizacj polece przeleww na rachunkach Zamawiajcego w Banku obsugujcym, 5)realizacj polece przeleww na rachunki w innych bankach, 6)przyjmowanie wpat gotwkowych, 7)dokonywanie wypat gotwkowych, 8)automatyczne lokowanie wolnych rodkw patniczych na oprocentowanych lokatach overnight, weekendowych, 9)dokonywanie odpisw i potwierdze wycigw bankowych, przyjmowanie i przechowywanie w depozycie bankowym przedmiotw i dokumentw, 10)uruchamianie kredytu w rachunku biecym w poszczeglnych latach obsugi, 11)potwierdzanie stanu salda i dokonywanie operacji finansowych na kady dzie roboczy (wycigi bankowe z ustaleniem salda i dokadnego opisu dokonanej wpaty i wypaty na rachunkach bankowych), 12)realizacj polece przeleww do innych bankw w systemie - on line, 13)uruchomienie punktu obsugi kasowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sawnie, ul. Sempoowskiej 2a i prowadzenie punktu w godzinach pracy Starostwa 730 - 1530, 14)nie pobieranie opat od wpat gotwkowych na rachunki Starostwa Powiatowego dokonywanych przez Interesantw w Punkcie Obsugi Kasowej Starostwa, 15)instalacj w siedzibie kadej jednostki organizacyjnej Powiatu (16 jednostek czne ze Starostwem Powiatowym w Sawnie) systemu do elektronicznego dokonywania operacji bankowych Home-banking i przeszkolenie wskazanych pracownikw. Niespenienie ktregokolwiek z wymienionych w punktach 1-15 niniejszego ustpu warunkw powoduje odrzucenie oferty. Na warunkach okrelonych w ofercie prowadzone bd rachunki dla nowych jednostek organizacyjnych, powiatowych funduszy celowych utworzonych po dniu zawarcia umowy oraz nowe rachunki otwierane na wniosek poszczeglnych jednostek w trakcie trwania umowy.

II.1.4) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 66.00.00.00-0, 66.12.00.00-7, 66.13.00.00-0.

II.1.5) Cakowita kocowa warto zamwienia (bez VAT) obejmujca wszystkie zamwienia i czci: 24721 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMWIENIA: 10.06.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTREMU UDZIELONO ZAMWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNISZ I NAJWYSZ CEN (bez VAT)