Sławno: Opracowanie powiatowego programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją i programami gminnymi
Numer ogłoszenia: 265956 - 2009; data zamieszczenia: 04.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 216002 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie powiatowego programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją i programami gminnymi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Powiatowego Programu Usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest, ocenie stanu i stopnia pilności usunięcia z uwzględnieniem podziału na poszczególne gminy. 2.Gminy objęte opracowaniem: GMINA DARŁOWO Powierzchnia ewidencyjna - 26 984 ha Ilość sołectw - 31 Liczba ludności -7 811 GMINA MIASTO DARŁOWO Powierzchnia ewidencyjna - 2000 km2 Liczba ludności - 14 328 GMINA MALECHOWO Powierzchnia ewidencyjna - 22633 ha Ilość sołectw - 26 Liczba ludności - 6 706 GMINA POSTOMINO Weryfikacja inwentaryzacji GMINA SŁAWNO Powierzchnia ewidencyjna - 28400 ha Ilość sołectw - 22 Liczba ludności - 9 018 GMINA MIASTO SŁAWNO Weryfikacja inwentaryzacji 3.Zamawiający przewiduje etapowanie (podział na 2 etapy) opracowania. Wykonanie ETAPU 1 dla poszczególnych gmin ustalone zostaje na dzień 10 września 2009r. 4.Przy wykonywaniu prac wykonawca ma obowiązek uwzględnić obowiązujące przepisy prawne, w szczególności: -Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z późn. zm.), -Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), -Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), -Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), -Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zm.), -Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z poźn. zm.), -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r.), -rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), -rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876), -rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595), -rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 z 2003 r.), -rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska jako całości (Dz. U. Nr 175, poz. 1439 z 2002 r.), -oraz Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, który został zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 14 maja 2002 roku, 5.Prace związane z wykonaniem opracowania Powiatowego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją i programami gminnymi wykonawca ma obowiązek podzielić na dwa etapy: ETAP 1: inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z oceną stanu i stopniem pilności usunięcia - przeprowadzenie terenowej inwentaryzacji w poszczególnych gminach należy poprzedzić analizą istniejących źródłowych danych zgromadzonych w gminach oraz wojewódzkiej bazie danych o wyrobach zawierających azbest (WBDA) i innych ewidencjach i rejestrach publicznych. Przedmiotem analizy ,o której mowa powyżej jest w szczególności analiza: -informacji przedkładanych przez mieszkańców o rodzajach i ilościach wyrobów azbestowych znajdujących się na posesjach, -stan i dokładność sporządzonych informacji, -przydatność istniejących dokumentów dotyczących informacji o rodzajach i ilościach azbestu i wyrobach zawierających azbest, -dokładność i aktualność informacji będących w posiadaniu gmin. Dokumentację powstałą w wyniku prac omówionych powyżej oraz inwentaryzacji przeprowadzonej w terenie należy sporządzić oddzielnie dla każdej z gmin z podziałem na dane: -lokalizacja wyrobów azbestowych, -rodzaj wyrobów azbestowych, -ilość wyrobów azbestowych w m2 i Mg, -stopień pilności usuwania. Dokumentacja powstała w wyniku realizacji ETAPU 1 podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez zamawiającego. Warunkiem przystąpienia do realizacji ETAPU 2 jest przyjęcie bez zastrzeżeń prac ETAPU 1 przez zamawiającego. ETAP 2: opracowanie programów usuwania azbestu dla gmin (każdej z osobna) oraz dla powiatu - obejmujące w szczególności: -podstawowe informacje charakteryzujące gminę/powiat, -charakterystykę azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz opis ich szkodliwego działania, -informacje o ilościach i stanie wyrobów zwierających azbest na terenie gminy/powiatu, -metody unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, -założenia programu usuwania wyrobów zawierających azbest, -harmonogram realizacji programu gminnego/powiatowego z uwzględnieniem stopnia pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest, szacunkowe koszty ich usunięcia i unieszkodliwiania oraz możliwości i źródła finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, -monitoring realizacji programu..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.30.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 43300.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)