Sławno: Przebudowa dróg powiatowych nr 0545Z oraz 0546Z na odcinku Gwiazdowo - Żukowo - Łętowo
Numer ogłoszenia: 346964 - 2009; data zamieszczenia: 06.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 297608 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych nr 0545Z oraz 0546Z na odcinku Gwiazdowo - Żukowo - Łętowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych nr 0545Z oraz 0546Z na odcinku Gwiazdowo - Żukowo - Łętowo zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 7 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz przedmiarem robót (załącznik nr 9 do SIWZ). Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Przedmiotem zamówienia są: -roboty przygotowawcze, -podbudowy, -nawierzchnie, -roboty wykończeniowe, -oznakowanie, -urządzenia bezpieczeństwa ruchu, -elementy ulic, -zatoki autobusowe, -zjazdy, -roboty różne - umocnienie skarp, przełożenie kostki na zjazdach, regulacja i pozostałe,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.23-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 4248227.23 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)