Sławno: Przebudowa części przyziemia i piętra budynku internatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie ze zmianą sposobu użytkowania na biura Starostwa Powiatowego i Powiatowego Biura Pracy - Etap I
Numer ogłoszenia: 347030 - 2009; data zamieszczenia: 06.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 298544 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części przyziemia i piętra budynku internatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie ze zmianą sposobu użytkowania na biura Starostwa Powiatowego i Powiatowego Biura Pracy - Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części przyziemia i piętra budynku internatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie ze zmianą sposobu użytkowania na biura Starostwa Powiatowego i Powiatowego Biura Pracy - Etap I, zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 7 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz przedmiarem robót (załącznik nr 9 do SIWZ). Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Przedmiotem zamówienia są w szczególności: 1)przebudowa wejścia i remont schodów zewnętrznych, 2)remont pomieszczeń wewnętrznych a)remont wiatrołapu i hallu, b)remont pomieszczeń biurowych, 3)przebudowa części pralni, 4)wewnętrzna instalacja elektryczna, 5)wewnętrzna instalacja wodno - kanalizacyjna, 6)wewnętrzna instalacja c.o., 7)wewnętrzna instalacja logiczna i telefoniczna, 8)wentylacja..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.31.00.00-3, 45.31.20.00-7, 45.31.42.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.42.11.00-5, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 109042.33 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)