Sławno: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 0545Z oraz 0546Z na odcinku Gwiazdowo - Żukowo - Łętowo
Numer ogłoszenia: 347080 - 2009; data zamieszczenia: 06.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318404 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 0545Z oraz 0546Z na odcinku Gwiazdowo - Żukowo - Łętowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 0545Z oraz 0546Z na odcinku Gwiazdowo - Żukowo - Łętowo. Nadzór inwestorski prowadzony będzie w branży drogowej zgodnie z dokumentacją projektową czyli m .in.: -roboty przygotowawcze, -podbudowy, -nawierzchnie, -roboty wykończeniowe, -oznakowanie, -urządzenia bezpieczeństwa ruchu, -elementy ulic, -zatoki autobusowe, -zjazdy, -roboty różne - umocnienie skarp, przełożenie kostki na zjazdach, regulacja i pozostałe..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 37400.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)