Sławno: Świadczenie usługi dozoru oraz ochrony obiektów stanowiących mienie Powiatu Sławieńskiego, budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz boiska sportowego Orlik przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie
Numer ogłoszenia: 416074 - 2009; data zamieszczenia: 03.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie , ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dozoru oraz ochrony obiektów stanowiących mienie Powiatu Sławieńskiego, budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz boiska sportowego Orlik przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dozoru, ochrony fizycznej obiektów stanowiących mienie Powiatu Sławieńskiego, budynku położonego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, będącego siedzibą Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz boiska sportowego Orlik będącego w zarządzie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2 w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011r. w następującym zakresie: 1.Ochrona fizyczna przez pracowników ochrony: -poniedziałek w godzinach: od 00:00 do 2:00, od 15:00 do 22:00, -wtorek, środa, czwartek w godzinach: od 15:00 do 22:00, -piątek w godzinach: od 15:00 do 24:00, -sobota w godzinach: od 00:00 do 2:00, od 8:00 do 24:00, -niedziela w godzinach: od 00:00 do 2:00, od 8:00 do 24:00, -święta w godzinach: od 00:00 do 2:00, od 8:00 do 24:00. 2.Dysponowanie obiektem boiska polegające na udostępnianiu kompleksu boisk użytkownikom, zgodnie z ustalonym harmonogramem w czasie pełnienia dozoru..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 85.31.23.10-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatslawno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, pokój nr 22.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.