Sławno: Świadczenie usługi dozoru oraz ochrony obiektów stanowiących mienie Powiatu Sławieńskiego, budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz boiska sportowego Orlik przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie
Numer ogłoszenia: 442258 - 2009; data zamieszczenia: 28.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 416074 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dozoru oraz ochrony obiektów stanowiących mienie Powiatu Sławieńskiego, budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz boiska sportowego Orlik przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dozoru, ochrony fizycznej obiektów stanowiących mienie Powiatu Sławieńskiego, budynku położonego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, będącego siedzibą Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz boiska sportowego Orlik będącego w zarządzie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2 w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011r. w następującym zakresie: 1.Ochrona fizyczna przez pracowników ochrony: -poniedziałek w godzinach: od 00:00 do 2:00, od 15:00 do 22:00, -wtorek, środa, czwartek w godzinach: od 15:00 do 22:00, -piątek w godzinach: od 15:00 do 24:00, -sobota w godzinach: od 00:00 do 2:00, od 8:00 do 24:00, -niedziela w godzinach: od 00:00 do 2:00, od 8:00 do 24:00, -święta w godzinach: od 00:00 do 2:00, od 8:00 do 24:00. 2.Dysponowanie obiektem boiska polegające na udostępnianiu kompleksu boisk użytkownikom, zgodnie z ustalonym harmonogramem w czasie pełnienia dozoru..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 85.31.23.10-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 74696.02 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)