Sławno: Przeprowadzenie kontroli technicznej prac geodezyjnych wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego na terenie powiatu sławieńskiego
Numer ogłoszenia: 67972 - 2010; data zamieszczenia: 11.03.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 42548 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kontroli technicznej prac geodezyjnych wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego na terenie powiatu sławieńskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli technicznej prac geodezyjnych wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego na terenie powiatu sławieńskiego pod kątem przestrzegania standardów technicznych - instrukcji technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań w następującym zakresie: kontrola techniczna i merytoryczna operatów pomiarowych przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sławnie. Kontrolą należy objąć minimum 10% robót do sprawdzenia terenowego przy użyciu własnego środka transportu kontrolującego. Łączna ilość kontrolowanych robót nie może przekroczyć 800 w ciągu roku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ