Sławno: Przebudowa ulicy I - go Pułku Ułanów w Sławnie
Numer ogłoszenia: 359582 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 326232 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy I - go Pułku Ułanów w Sławnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy I - go Pułku Ułanów w Sławnie zgodnie z dokumentacją techniczną (załącznik nr 9 do SIWZ). Przebudowa drogi obejmuje: 1.Kanalizacja deszczowa: -roboty ziemne; -roboty montażowe; -drenaż; -roboty demontażowe i zamulenie istniejącej kanalizacji; -kolizje - rury ochronne AROTA. 2.Branża drogowa: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; -roboty ziemne; -krawężniki i obrzeża; -konstrukcja nawierzchni jezdni; -konstrukcja ścieku przykrawężnikowego; -konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych; -konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej; -konstrukcja chodników; -konstrukcja na poszerzeniach jezdni; -odtworzenie konstrukcji jezdni po robotach branży sanitarnej i likwidacja wyspy kanalizacyjnej; -zieleń; -inne. UWAGI DODATKOWE 1.Destrukt uzyskany z rozbiórki na potrzeby Zamawiającego, odbierany przez Zamawiającego w trakcie frezowania, 2.Beton uzyskany z rozbiórki na potrzeby Zamawiającego, odbiór w trakcie rozbiórki. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji i przedmiarze robót. Zamawiający przypomina Wykonawcom o obowiązku odbycia wizji lokalnej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.23-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1319735,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ