Sławno: Kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 1.200.000 zł na z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sławieńskiego w 2013 r. oraz na spłatę rat przypadających w 2013 r. z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
Numer ogłoszenia: 381496 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie , ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 1.200.000 zł na z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sławieńskiego w 2013 r. oraz na spłatę rat przypadających w 2013 r. z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sławieńskiego w 2013 r. oraz na spłatę rat przypadających w 2013 r. z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w ciągu 2 dni od podpisania umowy. Karencja w spłacie pobranego kredytu: od dnia przyznania do dnia 30.03.2016 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uruchomienia kredytu w transzach. O uruchomieniu poszczególnych transz Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemną dyspozycją z 3 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający rozpocznie spłatę kredytu poczynając od 31 marca 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku zgodnie z następującym harmonogramem: -2016 r. - 31.03., 30.06.,30.09., 31.12 - po 75.000 zł -2017 r. - 31.03., 30.06.,30.09., 31.12 - po 75.000 zł -2018 r. - 31.03., 30.06.,30.09., 31.12 - po 75.000 zł -2019 r. - 31.03., 30.06.,30.09., 31.12 - po 75.000 zł Spłata kredytu następować będzie w ratach kwartalnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez pobierania opłat i prowizji przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco na kwotę zaciągniętego kredytu. Na koszt całkowity kredytu składa się suma oprocentowania i marży Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Marża Wykonawcy będzie płatna razem z oprocentowaniem raty kredytu, w ratach miesięcznych - do 10 dnia następnego miesiąca. Marża Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez cały okres spłaty kredytu. Pierwszy termin płatności rat kapitałowych należy przyjąć na dzień 31.03.2016 r. w związku z czym płatności rat kapitałowych należy przyjąć na ostatni dzień kwartału. W przypadku płatności rat kapitałowych przypadających na dzień wolny od pracy - płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie płatności, ostatnia rata kapitałowa płatna w dniu 31.12.2019 r. Oprocentowanie kredytu, zmienne w okresach kwartalnych, ma być oparte o stawkę WIBOR 1M ustaloną wg formuły obowiązującej w Banku wybranym w procedurze przetargowej. Do obliczeń ceny oferty jak i do umowy kredytowej należy zastosować kalendarz odsetkowy 365/366 dni (uwzględnione lata przestępne). Do obliczenia kosztu kredytu będzie przyjmowana zmienna stopa procentowa wg formuły Wibor 1 M na dzień 09.09.2013 r. (2,61%). Do wyliczenia kosztu kredytu przyjmuje się, że wypłata kredytu nastąpi jednorazowo w dniu 01 listopada 2013 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do postępowania przetargowego Wykonawca musi wnieść wadium. 2.Zamawiający ustala wadium w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 3.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Nr 79 8566 0003 0000 4141 2000 0007. 6.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 7.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do składanej oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: spow.slawno.ibip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, pokój nr 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie