Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 381496-2013 z dnia 2013-09-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sławno
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sławieńskiego w...
Termin składania ofert: 2013-10-04

Numer ogłoszenia: 390746 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 381496 - 2013 data 19.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, fax. 0-59 8104912.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: