Sławno: Budowa kotłowni w Zespole Szkół im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie
Numer ogłoszenia: 398572 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 349020 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kotłowni w Zespole Szkół im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni gazowej w Zespole Szkół im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie. Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj i ilość prac do wykonania) zawierają: -projekt budowlany zewnętrznego przewodu spalinowego, -projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu; -projekt budowlany zewnętrznej podziemnej instalacji gazowej do budynku szkoły; -przedmiar robót instalacji wewnętrznej; Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji i przedmiarze robót. Zamawiający przypomina Wykonawcom o obowiązku odbycia wizji lokalnej. Nowe urządzenia muszą współpracować z istniejącą automatyką zamontowaną na instalacji CO..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 179972,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ