Sławno: Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego w sezonach zimowych 2013.2014 oraz 2014.2015
Numer ogłoszenia: 442310 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie , ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego w sezonach zimowych 2013.2014 oraz 2014.2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg (ZUD), tj. odśnieżanie i likwidacja śliskości na drogach powiatowych w sezonach zimowych 2013.2014, 2014.2015. Zadanie nr 1 - nośnik do zestawu piaskarka pług odśnieżny - 4 szt. Zadanie nr 2 - nośnik do pługa odśnieżnego średniego - 3 szt. Zadanie nr 3 - sprzęt odśnieżny wykonawcy: pługo piaskarka - 2 szt. Zadanie nr 4 - sprzęt odśnieżny wykonawcy: pług średni, ciężki z nośnikiem - 2 szt. Zadanie nr 5 - sprzęt odśnieżny wykonawcy: koparko ładowarka - 4 szt. Zadanie nr 6 - sprzęt odśnieżny wykonawcy: spycharka, ładowarka - 4 szt. Zadanie nr 7 - sprzęt odśnieżny wykonawcy: równiarka - 2 szt. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania usług ZUD: -Zadanie nr 1 - samochód ciężarowy o ładowności min. 6 ton z napędem na min. 2 osie jako nośnik zestawu piaskarka i pług odśnieżny; -Zadanie nr 2 - samochód ciężarowy o masie własnej min. 8 ton z napędem na min. 2 osie jako nośnik pługa odśnieżnego średniego; -Zadanie nr 3 - zestaw: samochód ciężarowy o ładowności min. 6 ton z napędem na min. 2 osie, pług odśnieżny min. typ lekki , piaskarka o pojemności zasobnika min. 2,6 m3; -Zadanie nr 4 - zestaw: samochód ciężarowy lub ciągnik z napędem na minimum na 2 osie z pługiem odśnieżnym średnim lub ciężkim, o masie łącznej min. 8 ton; -Zadanie nr 5 - koparko-ładowarka o masie własnej min. 8 ton; -Zadanie nr 6 - spycharka lub ładowarka o masie własnej min. 15 ton..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1)konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a)z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby podniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, b)prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 2)wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 3)aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 4)zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 5)wystąpienie siły wyższej, 6)skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, 7)sądowej waloryzacji zamówienia, 8)wstrzymania przez zamawiającego wykonywania prac nie wynikających z okoliczności leżących po stronie wykonawcy. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w pkt 1-8, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 1)wprowadzenia nowego podwykonawcy, 2)rezygnacji podwykonawcy, 3)zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców. Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe, po pisemnym zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą w terminie 14 dni od przekazania tej umowy przez wykonawcę. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. Istotne dla Stron postanowienia zawiera wzór umowy, która stanowi integralną część niniejszej SIWZ. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatslawno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, pokój nr 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - nośnik do zestawu piaskarka - pług odśnieżny - 4 szt..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 - nośnik do pługa odśnieżnego średniego - 3 szt..


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 - sprzęt odśnieżny wykonawcy: pługo-piaskarka - 2 szt..


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 - sprzęt odśnieżny wykonawcy: pług średni, ciężki z nośnikiem - 2 szt..


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5 - sprzęt odśnieżny wykonawcy: koparko-ładowarka - 4 szt..


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6 - sprzęt odśnieżny wykonawcy: spycharka, ładowarka - 4 szt..


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie nr 7 - sprzęt odśnieżny wykonawcy: równiarka - 2 szt..