Sławno: Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego w sezonach zimowych 2013/2014 oraz 2014/2015
Numer ogłoszenia: 484582 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie , ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego w sezonach zimowych 2013/2014 oraz 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg (ZUD), tj. odśnieżanie i likwidacja śliskości na drogach powiatowych w sezonach zimowych 2013/2014, 2014/2015. Zadanie nr 1 - nośnik do zestawu piaskarka - pług odśnieżny - 1 szt. Zamawiający wybiera 1 najkorzystniejszą ofertę na Zadanie nr 1. Każdy Wykonawca musi posiadać jeden samochód ciężarowy o ładowności min. 6 ton z napędem na min. 2 osie jako nośnik zestawu piaskarka i pług odśnieżny. Zakres robót: -utrzymanie w stałej gotowości technicznej nośników (samochodów) i osprzętu w okresie zawartej umowy, -likwidacja śliskości zimowej poprzez posypywanie wyznaczonych miejsc, -odśnieżanie - usuwanie śniegu z jezdni, -koordynacja i wydawanie dyspozycji operatorowi sprzętu zimowego po uzgodnieniach z pracownikiem Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu, -w razie awarii samochodu Zleceniobiorca niezwłocznie podstawi jednostkę zastępczą; -oferent winien dysponować jednym samochodem ciężarowym o ładowności min. 6 ton z napędem na min. 2 osie jako nośnik zestawu piaskarka i pług odśnieżny; -kierowca sprzętu wyjeżdżającego do prowadzenia robót zimowych musi posiadać sprawny środek łączności, pełny zbiornik paliwa, linkę holowniczą. Układ napędowy sprzętu powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów, przy pełnym obciążeniu silnika. W okresie eksploatacji sprzętu, Zleceniobiorca będzie ponosił wszelkie koszty związane z ich eksploatacją (paliwo, konserwacje, drobne remonty, itp.). Uwaga: Osprzęt do nośnika - samochodów, tj. piaskarki + pługi do zimowego utrzymania zapewnia Zleceniodawca, natomiast czołownice do pługów zapewnia Zleceniobiorca. Ogólne wymagania dotyczące pracy sprzętu Zleceniodawca dostarczy Zleceniobiorcy sprawne piaskarki i pługi. Piaskarki i pługi montowane na sprzęcie stanowią własność Zleceniodawcy i zostaną przekazane Zleceniobiorcy protokołem zdawczo - odbiorczym na czas trwania umowy. Zleceniobiorca zapewni i dostosuje na własny koszt czołownice do zamontowania pługów. Zleceniobiorca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w stałej gotowości technicznej. W razie powstania awarii lub innych istotnych przyczyn uniemożliwiających użycie objętych umową pojazdów lub sprzętu, Zleceniobiorca niezwłocznie powiadomi o tym Zleceniodawcę i podstawi jednostkę zastępczą. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność cywilną za skutki: niesprawność pojazdu, nie podstawienia w terminie wezwanego sprzętu, niezrealizowanie lub wadliwe wykonanie wyznaczonych zadań. Kolejność posypywania i odśnieżania, długość dróg i czas pracy nośnika z piaskarką i pługiem określa pracownik Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu pełniący dyżur. Przy intensywnych opadach śniegu dyżurny indywidualnie określa trasę odśnieżania i w związku z tym zakres robót oraz czas pracy może ulec zwiększeniu. Samochód posypujący wyznaczone miejsca ma obowiązek również patrolowego odśnieżania. Oznakowanie piaskarek i pługów (lampy błyskowe, sygnalizacyjne, lampy reflektorowe i obrysowe) Zleceniobiorca jest zobowiązany zakupić i zamontować we własnym zakresie. Za oznakowanie nośników i osprzętu oraz bezpieczeństwo wykonania zadań odpowiada Zleceniobiorca. Jazda powinna odbywać się prawą stroną jezdni. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowiązującym kierunkiem ruchu. Żółte światła błyskowe oraz światła mijania sprzętu znajdującego się na drodze muszą być włączone. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za nieprzewidziane skutki wynikłe podczas prac. Przed przejazdami kolejowymi pług powinien zebrany śnieg zsunąć na pobocze, aby zapobiec nanoszeniu zwałów śniegu na nawierzchnie kolejową i międzytorze. Materiał do likwidacji śliskości zimowej (mieszanka piaskowo - solna i piasek) oraz załadunek zapewnia Zamawiający na placu przy siedzibie Obwodu Drogowego przy ulicy Polanowskiej 44a. Za bezpieczeństwo na składowisku w czasie załadunku odpowiedzialny jest operator ładowarki. Odbiór robót odbywać się będzie poprzez podpisanie przez Zleceniodawcę protokołu odbioru robót przy zimowym utrzymaniu dróg za przepracowany okres. Wyznaczone trasy mogą być korygowane przez pracownika Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu i mogą ulegać zmianie - zostać skrócone lub wydłużone. Przy obfitych opadach śniegu każdorazowo wydłużony czas pracy będzie uzgadniany z dyżurnym akcji zimowej Dodatkowe usługi nie zaakceptowanych przez pracownika Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu nie będą pokryte przez Zleceniodawcę. Zadanie nr 3 - sprzęt odśnieżny wykonawcy: pługo-piaskarka - 1 szt. Zamawiający wybiera 1 najkorzystniejszą ofertę na Zadanie nr 3. Każdy Wykonawca musi posiadać jeden zestaw: samochód ciężarowy o ładowności min. 6 ton z napędem na min. 2 osie, pług odśnieżny min. typ lekki , piaskarka o pojemności zasobnika min. 2,6 m3. Zakres robót: -utrzymanie w stałej gotowości technicznej nośników (samochodów) i osprzętu w okresie zawartej umowy, -likwidacja śliskości zimowej poprzez posypywanie wyznaczonych miejsc, -odśnieżanie - usuwanie śniegu z jezdni, -koordynacja i wydawanie dyspozycji operatorowi sprzętu zimowego po uzgodnieniach z pracownikiem Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu, -w razie awarii samochodu Zleceniobiorca niezwłocznie podstawi jednostkę zastępczą; -oferent winien dysponować jednym zestawem: samochód ciężarowy o ładowności min. 6 ton z napędem na min. 2 osie, pług odśnieżny min. typ lekki , piaskarka o pojemności zasobnika min. 2,6 m3; -kierowca sprzętu wyjeżdżającego do prowadzenia robót zimowych musi posiadać sprawny środek łączności, pełny zbiornik paliwa, linkę holowniczą. Układ napędowy sprzętu powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów, przy pełnym obciążeniu silnika. W okresie eksploatacji sprzętu, Zleceniobiorca będzie ponosił wszelkie koszty związane z ich eksploatacją (paliwo, konserwacje, drobne remonty, itp.). Zleceniobiorca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w stałej gotowości technicznej. W razie powstania awarii lub innych istotnych przyczyn uniemożliwiających użycie objętych umową pojazdów lub sprzętu, Zleceniobiorca niezwłocznie powiadomi o tym Zleceniodawcę i podstawi jednostkę zastępczą. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność cywilną za skutki: niesprawność pojazdu, nie podstawienia w terminie wezwanego sprzętu, niezrealizowanie lub wadliwe wykonanie wyznaczonych zadań. Kolejność odśnieżania, długość dróg i czas pracy nośnika z pługiem określa pracownik Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu pełniący dyżur. Przy intensywnych opadach śniegu dyżurny indywidualnie określa trasę odśnieżania i w związku z tym zakres robót oraz czas pracy może ulec zwiększeniu. Samochód posypujący wyznaczone miejsca ma obowiązek również patrolowego odśnieżania. Oznakowanie sprzętu (lampy błyskowe, sygnalizacyjne, lampy reflektorowe i obrysowe) Zleceniobiorca jest zobowiązany zakupić i zamontować we własnym zakresie. Za oznakowanie nośników i osprzętu oraz bezpieczeństwo wykonania zadań odpowiada Zleceniobiorca. Jazda powinna odbywać się prawą stroną jezdni. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowiązującym kierunkiem ruchu. Żółte światła błyskowe oraz światła mijania sprzętu znajdującego się na drodze muszą być włączone. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za nieprzewidziane skutki wynikłe podczas prac. Przed przejazdami kolejowymi pług powinien zebrany śnieg zsunąć na pobocze, aby zapobiec nanoszeniu zwałów śniegu na nawierzchnie kolejową i międzytorze. Materiał do likwidacji śliskości zimowej (mieszanka piaskowo - solna i piasek) oraz załadunek zapewnia Zamawiający na placu przy siedzibie Obwodu Drogowego przy ulicy Polanowskiej 44a. Za bezpieczeństwo na składowisku w czasie załadunku odpowiedzialny jest operator ładowarki. Odbiór robót odbywać się będzie poprzez podpisanie przez Zleceniodawcę protokołu odbioru robót przy zimowym utrzymaniu dróg za przepracowany okres. Wyznaczone trasy mogą być korygowane przez pracownika Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu i mogą ulegać zmianie - zostać skrócone lub wydłużone. Przy obfitych opadach śniegu każdorazowo wydłużony czas pracy będzie uzgadniany z dyżurnym akcji zimowej Dodatkowe usługi nie zaakceptowanych przez pracownika Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu nie będą pokryte przez Zleceniodawcę. Zadanie nr 5 - sprzęt odśnieżny wykonawcy: koparko-ładowarka - 1 szt. Zamawiający wybiera 1 najkorzystniejszą oferty na Zadanie nr 5. Każdy Wykonawca musi posiadać jedną koparko-ładowarkę o masie własnej min. 8 ton. Zakres robót: -utrzymanie w stałej gotowości technicznej sprzętu w okresie zawartej umowy, -odśnieżanie - usuwanie śniegu z jezdni, -koordynacja i wydawanie dyspozycji operatorowi sprzętu zimowego po uzgodnieniach z pracownikiem Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu, -w razie awarii sprzętu Zleceniobiorca niezwłocznie podstawi jednostkę zastępczą; -oferent winien dysponować jedną koparko-ładowarka o masie własnej min. 8 ton; -kierowca sprzętu wyjeżdżającego do prowadzenia robót zimowych musi posiadać sprawny środek łączności, pełny zbiornik paliwa, linkę holowniczą. Układ napędowy sprzętu powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów, przy pełnym obciążeniu silnika. W okresie eksploatacji sprzętu, Zleceniobiorca będzie ponosił wszelkie koszty związane z ich eksploatacją (paliwo, konserwacje, drobne remonty, itp.). Zleceniobiorca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w stałej gotowości technicznej. W razie powstania awarii lub innych istotnych przyczyn uniemożliwiających użycie objętych umową pojazdów lub sprzętu, Zleceniobiorca niezwłocznie powiadomi o tym Zleceniodawcę i podstawi jednostkę zastępczą. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność cywilną za skutki: niesprawność pojazdu, nie podstawienia w terminie wezwanego sprzętu, niezrealizowanie lub wadliwe wykonanie wyznaczonych zadań. Kolejność odśnieżania, długość dróg i czas pracy sprzętu określa pracownik Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu pełniący dyżur. Przy intensywnych opadach śniegu dyżurny indywidualnie określa trasę odśnieżania i w związku z tym zakres robót oraz czas pracy może ulec zwiększeniu. Oznakowanie sprzętu (lampy błyskowe, sygnalizacyjne, lampy reflektorowe i obrysowe) Zleceniobiorca jest zobowiązany zakupić i zamontować we własnym zakresie. Za oznakowanie sprzętu oraz bezpieczeństwo wykonania zadań odpowiada Zleceniobiorca. Jazda powinna odbywać się prawą stroną jezdni. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowiązującym kierunkiem ruchu. Żółte światła błyskowe oraz światła mijania sprzętu znajdującego się na drodze muszą być włączone. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za nieprzewidziane skutki wynikłe podczas prac. Przed przejazdami kolejowymi sprzęt powinien zebrany śnieg zsunąć na pobocze, aby zapobiec nanoszeniu zwałów śniegu na nawierzchnie kolejową i międzytorze. Odbiór robót odbywać się będzie poprzez podpisanie przez Zleceniodawcę protokołu odbioru robót przy zimowym utrzymaniu dróg za przepracowany okres. Wyznaczone trasy mogą być korygowane przez pracownika Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu i mogą ulegać zmianie - zostać skrócone lub wydłużone. Przy obfitych opadach śniegu każdorazowo wydłużony czas pracy będzie uzgadniany z dyżurnym akcji zimowej Dodatkowe usługi nie zaakceptowanych przez pracownika Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu nie będą pokryte przez Zleceniodawcę. Zadanie nr 6 - sprzęt odśnieżny wykonawcy: spycharka, ładowarka - 3 szt. Zamawiający wybiera 3 najkorzystniejsze oferty na Zadanie nr 6. Każdy Wykonawca musi posiadać jedną spycharką lub ładowarką o masie własnej min. 15 ton. Zakres robót: -utrzymanie w stałej gotowości technicznej sprzętu w okresie zawartej umowy, -odśnieżanie - usuwanie śniegu z jezdni, -koordynacja i wydawanie dyspozycji operatorowi sprzętu zimowego po uzgodnieniach z pracownikiem Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu, -w razie awarii sprzętu Zleceniobiorca niezwłocznie podstawi jednostkę zastępczą; -oferent winien dysponować spycharką lub ładowarką o masie własnej min. 15 ton; -kierowca sprzętu wyjeżdżającego do prowadzenia robót zimowych musi posiadać sprawny środek łączności, pełny zbiornik paliwa, linkę holowniczą. Układ napędowy sprzętu powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów, przy pełnym obciążeniu silnika. W okresie eksploatacji sprzętu, Zleceniobiorca będzie ponosił wszelkie koszty związane z ich eksploatacją (paliwo, konserwacje, drobne remonty, itp.). Zleceniobiorca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w stałej gotowości technicznej. W razie powstania awarii lub innych istotnych przyczyn uniemożliwiających użycie objętych umową pojazdów lub sprzętu, Zleceniobiorca niezwłocznie powiadomi o tym Zleceniodawcę i podstawi jednostkę zastępczą. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność cywilną za skutki: niesprawność pojazdu, nie podstawienia w terminie wezwanego sprzętu, niezrealizowanie lub wadliwe wykonanie wyznaczonych zadań. Kolejność odśnieżania, długość dróg i czas pracy sprzętu określa pracownik Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu pełniący dyżur. Przy intensywnych opadach śniegu dyżurny indywidualnie określa trasę odśnieżania i w związku z tym zakres robót oraz czas pracy może ulec zwiększeniu. Oznakowanie sprzętu (lampy błyskowe, sygnalizacyjne, lampy reflektorowe i obrysowe) Zleceniobiorca jest zobowiązany zakupić i zamontować we własnym zakresie. Za oznakowanie sprzętu oraz bezpieczeństwo wykonania zadań odpowiada Zleceniobiorca. Jazda powinna odbywać się prawą stroną jezdni. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowiązującym kierunkiem ruchu. Żółte światła błyskowe oraz światła mijania sprzętu znajdującego się na drodze muszą być włączone. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za nieprzewidziane skutki wynikłe podczas prac. Przed przejazdami kolejowymi sprzęt powinien zebrany śnieg zsunąć na pobocze, aby zapobiec nanoszeniu zwałów śniegu na nawierzchnie kolejową i międzytorze. Odbiór robót odbywać się będzie poprzez podpisanie przez Zleceniodawcę protokołu odbioru robót przy zimowym utrzymaniu dróg za przepracowany okres. Wyznaczone trasy mogą być korygowane przez pracownika Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu i mogą ulegać zmianie - zostać skrócone lub wydłużone. Przy obfitych opadach śniegu każdorazowo wydłużony czas pracy będzie uzgadniany z dyżurnym akcji zimowej Dodatkowe usługi nie zaakceptowanych przez pracownika Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu nie będą pokryte przez Zleceniodawcę. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania usług ZUD: -Zadanie nr 1 - samochód ciężarowy o ładowności min. 6 ton z napędem na min. 2 osie jako nośnik zestawu piaskarka i pług odśnieżny; -Zadanie nr 3 - zestaw: samochód ciężarowy o ładowności min. 6 ton z napędem na min. 2 osie, pług odśnieżny min. typ lekki , piaskarka o pojemności zasobnika min. 2,6 m3; -Zadanie nr 5 - koparko-ładowarka o masie własnej min. 8 ton; -Zadanie nr 6 - spycharka lub ładowarka o masie własnej min. 15 ton..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (dla zadania 3), dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych dla sprzętu do wykonywania usług ZUD (np. kopia dowodu rejestracyjnego, wyciąg z DTR).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1)konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a)z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby podniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, b)prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 2)wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 3)aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 4)zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 5)wystąpienie siły wyższej, 6)skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, 7)sądowej waloryzacji zamówienia, 8)wstrzymania przez zamawiającego wykonywania prac nie wynikających z okoliczności leżących po stronie wykonawcy. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w pkt 1-8, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 1)wprowadzenia nowego podwykonawcy, 2)rezygnacji podwykonawcy, 3)zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców. Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe, po pisemnym zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą w terminie 14 dni od przekazania tej umowy przez wykonawcę. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. Istotne dla Stron postanowienia zawiera wzór umowy, która stanowi integralną część niniejszej SIWZ. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatslawno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a,76-100 Sławno, pokój nr 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a,76-100 Sławno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - nośnik do zestawu piaskarka - pług odśnieżny - 1 szt..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 3 - sprzęt odśnieżny wykonawcy: pługo-piaskarka - 1 szt..


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 5 - sprzęt odśnieżny wykonawcy: koparko-ładowarka - 1 szt..


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 6 - sprzęt odśnieżny wykonawcy: spycharka, ładowarka - 3 szt..