Sławno: Kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 2.292.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sławieńskiego w 2013 r.
Numer ogłoszenia: 523750 - 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 483810 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 2.292.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sławieńskiego w 2013 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.292.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sławieńskiego w 2013 r. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w ciągu 2 dni od podpisania umowy. Karencja w spłacie pobranego kredytu: od dnia przyznania do dnia 30.03.2017 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uruchomienia kredytu w transzach. O uruchomieniu poszczególnych transz Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemną dyspozycją z 3 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający rozpocznie spłatę kredytu poczynając od 31 marca 2017 roku do 31 grudnia 2021 roku zgodnie z następującym harmonogramem: 31.03.2017 r. - 146.000 zł, 30.09.2017 r. - 146.000 zł, 2018 r. - 4 x po 125.000 zł 2019 r. - 4 x po 125.000 zł 2020 r. - 4 x po 125.000 zł 2021 r. - 4 x po 125.000 zł Spłata kredytu następować będzie w ratach kwartalnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez pobierania opłat i prowizji przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco na kwotę zaciągniętego kredytu. Na koszt całkowity kredytu składa się suma oprocentowania i marży Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Marża Wykonawcy będzie płatna razem z oprocentowaniem raty kredytu, w ratach miesięcznych - do 10 dnia następnego miesiąca. Marża Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez cały okres spłaty kredytu. Pierwszy termin płatności rat kapitałowych należy przyjąć na dzień 31.03.2017 r. w związku z czym płatności rat kapitałowych należy przyjąć na ostatni dzień kwartału. W przypadku płatności rat kapitałowych przypadających na dzień wolny od pracy - płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie płatności, ostatnia rata kapitałowa płatna w dniu 31.12.2021 r. Oprocentowanie kredytu, zmienne w okresach kwartalnych, ma być oparte o stawkę WIBOR 1M ustaloną wg formuły obowiązującej w Banku wybranym w procedurze przetargowej. Do obliczeń ceny oferty jak i do umowy kredytowej należy zastosować kalendarz odsetkowy 365/366 dni (uwzględnione lata przestępne). Do obliczenia kosztu kredytu będzie przyjmowana zmienna stopa procentowa wg formuły Wibor 1 M na dzień 25.11.2013 r. (2,60 %). Do wyliczenia kosztu kredytu przyjmuje się, że wypłata kredytu nastąpi jednorazowo w dniu 02 grudnia2013 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 480000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ