Sławno: DOSTAWA TUSZY I TONERÓW WRAZ Z TRANSPORTEM NA ROK 2014 DO STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁAWNIE
Numer ogłoszenia: 54054 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 2554 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, faks 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA TUSZY I TONERÓW WRAZ Z TRANSPORTEM NA ROK 2014 DO STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁAWNIE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszy i tonerów do Starostwa Powiatowego w Sławnie. Tonery i tusze muszą być: fabrycznie nowe, nie regenerowane tj. nowa obudowa, nowy toner w przypadku drukarek laserowych i kserokopiarek, nowy tusz wraz z nowym pojemnikiem w przypadku wkładów do drukarek atramentowych, nowe opakowanie nie noszące znamion otwierania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem. Jakość wydruku (kopii), wydajność, szybkość schnięcia (utrwalenia), nie zamazywania się druku (kopii) winna odpowiadać wyrobowi producenta urządzenia, w tym również w zakresie bezawaryjnej pracy tego urządzenia, w którym będzie zainstalowany. Tonery i tusze muszą być opakowane w typowe opakowania dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt i termin jego ważności. Muszą posiadać znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta tonerów i tuszów). W przypadku oferowania nieodpowiedniego jakościowo produktu Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu zobowiązany będzie do jego wymiany, na produkt producenta urządzenia w tej samej jednostkowej cenie ofertowej. W przypadku, gdy z powodu dostarczenia nieodpowiednich tonerów i tuszów nastąpi uszkodzenie urządzenia drukującego, stwierdzone przez firmę świadczącą usługi serwisowania sprzętu na rzecz Starostwa Powiatowego w Sławnie, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami naprawy oraz kosztami użytego nieodpowiedniego tonera lub tuszu z przysługującego mu wynagrodzenia. Oferta musi być kompletna w zakresie całego zamówienia. Nie uwzględnienie w ofercie chociażby jednej pozycji z asortymentu opisanego w załączniku nr 5 do SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wszystkie oferowane tonery i tusze muszą posiadać najwyższą wydajność co do ilości drukowanych kopi (max napełnienie tonerem). Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z zakupu tuszów lub tonerów konkretnego modelu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 5 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49186,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ