BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU

Do podstawowych zadań Biura Rady i Zarządu należy:

1) obsługa Rady i Komisji Rady,
2) obsługa Zarządu Powiatu,
3) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady, Komisji i Zarządu,
4) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady, Komisji i Zarządu,
5) protokołowanie obrad Rady oraz posiedzeń Komisji i Zarządu,
6) prowadzenie rejestru:
a) uchwał Rady i Zarządu,
b) wniosków i opinii Komisji,
c) interpelacji i zapytań radnych,
7) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, Zarządu, wniosków Komisji i interpelacji radnych zainteresowanym naczelnikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
8) przesyłanie organom nadzoru uchwał Rady i Zarządu,
9) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
10) udostępnianie zainteresowanym protokołów posiedzeń Rady Powiatu, Komisji i Zarządu oraz uchwał Rady w trybie określonym w Statucie Powiatu Sławieńskiego,
11) prowadzenie ewidencji radnych powiatu podlegających obowiązkowi  służby wojskowej oraz spraw związanych ze zwalnianiem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej (reklamowania) żołnierzy rezerwy objętych reklamacją z urzędu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-14 12:19:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Oleksiak Piotr
(2013-05-14 12:20:18)