PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Z PIONEM OCHRONY

Zajmuje się:
1) zapewnieniem ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie bezpieczeństwa fizycznego,
2) zapewnieniem ochrony systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane informacje niejawne,
3) zarządzaniem ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
4) kontrolą ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
5) opracowywaniem i aktualizacją planu ochrony informacji niejawnych,
6) prowadzeniem szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
7) prowadzeniem zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
8) prowadzeniem aktualnego wykazu osób zatrudnionych  albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
9) przekazywaniem do ABW do ewidencji, danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
10) opracowaniem sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
11) opracowaniem dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą,
12) opracowaniem instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony,
13) opracowaniem dokumentacji szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego (Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego),
14) prowadzeniem kancelarii niejawnej Starostwa Powiatowego w Sławnie.
 

Prezentacja - Organizacja ochrony informacji niejawnych

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-14 12:21:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2020-05-11 10:04:19)