WYDZIAŁ FINANSÓW

 

prowadzi sprawy związane z opracowaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.
naczelnik nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności
Joanna Retmańska 47 598106451
wew. 451
finanse3@powiatslawno.pl
- nadzór nad pracownikami wydziału,
- sporządzanie sprawozdań jednostki,
- prowadzenie ewidencji decyzji z zajęcia pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń infrastruktury.
 
pracownicy wydziału nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności

Zofia Paź
(inspektor)

52  598106452
wew. 452
finanse2@powiatslawno.pl - naliczanie wynagrodzeń i rozliczanie podatków, składek ZUS i innych potrąceń wynagrodzeń pracowniczych,
- prowadzenie ewidencji księgowo-finansowej środków na finansowanie ochrony środowiska,
- prowadzenie ewidencji księgowo-finansowej środków z tytułu pochodzących z opłat i opracowań geodezyjnych,
- prowadzenie ewidencji konta depozytowego,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
- sporządzanie deklaracji PFRON – INF-1, GUS.

 Krystyna Karaś
(inspektor)

 52 598106452
wew. 452
k.karas@powiatslawno.pl  - prowadzenie ewidencji księgowo-finansowej jednostki i organu w tym, min: zaciągniętych kredytów i pożyczek , dotacji, zadań z zakresu administracji rządowej, programów finansowanych ze środków europejskich i innych,
- sporządzanie bilansów jednostki i organu.

 Małgorzata Wietrzyńska (inspektor)

53  598106453
wew. 453 
m.wietrzynska@powiatslawno.pl  - prowadzenie likwidatury dowodów księgowych oraz wstępnej kontroli dokumentów,
- rozliczanie gotówkowe wydatków Starostwa,
- rozliczanie zaliczek pracowniczych,
- prowadzenie ewidencji księgowo-finansowej PFRON,
- prowadzenie ewidencji księgowo-finansowej ZFŚS,
- dokonywanie klasyfikowania wydatków strukturalnych w zakresie Wydziału.

 Barbara Stępień (inspektor)

53  598106453
wew. 453
b.stepien@powiatslawno.pl - prowadzenie ewidencji księgowo-finansowej Skarbu Państwa,
- prowadzenie ewidencji księgowej faktur wydatkowych,
- rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatku VAT,
- prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym,
- wydawanie zaświadczeń o spłaceniu należności zahipotekowanych nieruchomości,
- wydawanie zaświadczeń o pomocy publicznej w zakresie zmian terminu płatności opłat za użytkowanie wieczyste gruntów skarbupaństwa.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-15 11:35:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2022-09-09 12:11:15)