Jednostki Organizacyjne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
ul.Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno
tel. (0 59) 810 6401
www.pcprslawno.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Sławnie, która utworzona została 01.02.1999 roku.
Dyrektorem PCPR w Sławnie jest Małgorzata Maciuk-Radawiec. Zastępstwo podczas nieobecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie pełni wyznaczony przez Dyrektora pracownik.
W Centrum zatrudnionych jest 12 pracowników, w tym 4 pracowników w zespole zajmującym się projektem ”Szansa na rozwój” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Centrum działa w organizacyjnej strukturze zespołów:
1. Zespół Pomocy Instytucjonalnej
2. Zespół Organizacyjno-Administracyjny
3. Zespół Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
4. Zespół Rodzinnej Opieki Zastępczej
5. Zespół Finansowo Księgowy
6. Zespół projektu systemowego "Szansa na rozwój" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA w Sławnie
ul. Kopernika 9
76-100 Sławno
tel. (0 59) 810 71 35
e-mail: ppp-poradnia@wp.pl
www.ppp-poradnia.pl

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA filia w Darłowie
ul. Żeromskiego 25
76-150 Darłowo
tel. (0 94) 314 11 49

W skład jednostki wchodzą:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna z siedzibą w Sławnie,
Filia Powiatowej poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Darłowie.
W poradni zatrudnienie są pedagodzy, psycholodzy logopedzi, lekarz - konsultant, wśród nich 12 nauczycieli. Głównym celem działalności Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej w tym logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Sławnie

ul. Cieszkowskiego 4B
76-100 Sławno

Kontakt:
tel. 059 810 59 30,
fax 059 810 59 30
www.wpow.powiatslawno.pl

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Sławnie zapewnia dziecku całodobowa opiekę i wychowanie 7 dni w tygodniu realizując zadania przewidziane dla placówki interwencyjnej i placówki socjalizacyjnej, łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i jego rodzinę.

W placówce stworzono 28 miejsc, dla 3 grup wychowawczych.

Z dniem 1 września 2008 r. Pogotowie Opiekuńcze w Sławnie zostało przekształcone w Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Sławnie. W ramach działań dotyczących przekształcenia wykonano:

- przeprowadzono remont termo modernizacyjny, tj..: wymieniono stolarkę okienną, ocieplono budynek, zamontowano solary, przeprowadzono modernizację kotłowni, wymieniono instalację grzewczą. W placówce wyremontowano i wyposażono kuchnię, utworzono salkę terapeutyczną, wykonano przyłącze wodno – kanalizacyjne z doprowadzeniem wód deszczowych. W 2009 r. przekształcono pomieszczenia biurowe na pomieszczenia dla dzieci oraz oddzielono część interwencyjną od części socjalizacyjnej. Zagospodarowano teren wokół placówki. Na przełomie 2009/2010 r. zaadoptowano teren wokół placówki na plac zabaw dla dzieci z wyszczególnieniem miejsca na wypoczynek i relaks: miejsce na grilla z ławeczkami i stolikiem oraz terenu do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Wycięte zostały stare drzewa owocowe, wyrównano teren. Część, w której obecnie wyznaczone jest miejsce na ognisko i plac zabaw została obsadzona drzewami i krzewami,

- z dniem 31 sierpnia 2009 r. zlikwidowano Zespół Szkół Specjalnych przy Pogotowiu Opiekuńczym w Sławnie. Podopieczni placówki zostali przyjęci do szkół na terenie powiatu sławieńskiego do odpowiednich etapów edukacyjnych adekwatnych do ich sytuacji edukacyjnej. Wyrównano tym samym szanse edukacyjne dzieci przebywających w placówce z dziećmi ze społeczności lokalnej oraz poszerzono możliwość integracji dzieci Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Sławnie z dziećmi i młodzieżą z rodzin z powiatu sławieńskiego,

- w wyniku przekształcenia placówki pozyskano dla dzieci następujące pomieszczenia: dla gr. I - dwa pokoje 5 osobowe, dla gr. II – jeden pokój 6, jeden pokój 4 osobowy, dla gr. III - dwa pokoje 4 osobowe. Każdy pokój jest wyposażony w tapczany, szafki nocne z lampkami, szafy, krzesła, biurka, zabawki, książki. Dzieci mają możliwość korzystania z trzech świetlic wyposażonych w sprzęt RTV, miejsca do cichej nauki, aneksów kuchennych, łazienek, sali terapeutycznej, sali do zajęć sportowych, pokoju odwiedzin, kuchni, stołówki, pralni, suszarni,

- przekształcenie placówki umożliwiło stworzenie mieszkania chronionego dla wychowanków, którzy ukończyli 18 r. ż. i kontynuują nadal naukę.

Pełnoletni wychowankowie po opuszczeniu placówki mogą korzystać z:
a) pomocy specjalistów przez okres trzech lat ukierunkowanej między innymi na wsparciu emocjonalnym, doradztwie psychologiczno – pedagogicznym,
b) możliwości przebywania w placówce na dotychczasowych zasadach aż do ukończenia szkoły, w której rozpoczęli naukę.
W sąsiedztwie placówki znajduje się Zespół Szkół im. J. H. Dąbrowskiego, Sławieński Dom Kultury - chętni podopieczni uczęszczają na zajęcia oraz biorą udział we wszystkich imprezach skierowanych do mieszkańców Sławna. Placówka organizuje grupowe wyjścia do kina, w czasie wakacji – wyjazdy do Parku Wodnego w Darłowie.
W placówce działają koła zainteresowań: koło artystyczne, koło sportowe „Herkules”, koło gospodarcze „Łasuch”.
Bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawują specjaliści: wychowawcy, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, terapeuta.


Szpital Powiatowy w Sławnie

76-100 Sławno, ul. I Pułku Ułanów 9
tel. 59 810 3031 fax 59 810 2423
NIP 499-03-67-137
REGON 331308664
KRS 0000128483
http://www.szpital-slawno.pl/


SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W SŁAWNIE

ul. Kopernika 9
76-100 Sławno
tel. (0 59) 810 36 06
e-mail: osw_slawno@onet.pl
www.oswslawno.com

W skład ośrodka wchodzą:

 1. przedszkole dla dzieci od 3 roku życia
 2. Szkoła Podstawowa ,
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa  - kucharz małej gastronomii, piekarz, cukiernik
 4. Technikum Zawodowe -technik żywienia i gospodarstwa domowego
 5. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy


Ośrodek posiada pracownię gospodarstwa domowego. Wychowankowie mogą zamieszkać w internacie przy ośrodku. Wychowankowie objęci są specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną. Nauczanie w Ośrodku prowadzone jest metodą totalnej komunikacji. Nauka języka ojczystego odbywa się poprzez uwrażliwienie resztek słuchu, kształtowanie umiejętności odczytywania mowy z ust i język migowy. Wychowankowie regularnie uczestniczą w różnych dodatkowych zajęciach: logopedycznych, rewalidacyjnych, reedukacyjno - wyrównawczych, plastycznych, informatycznych, turystyczno - rekreacyjnych sportowych.


POWIATOWY URZĄD PRACY

Sławno, ul. Sempołowskiej 2a

Dyrektor PUP w Sławnie , bezpośrednio podlegającym Staroście Sławieńskiemu jest Krystyna Sokolińska, natomiast Dyrektorowi PUP w Sławnie podlega Kierownik Filii w Darłowie - Elżbieta Kos.
Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie oraz jego Filia w Darłowie zajmują się całokształtem spraw związanych z zatrudnieniem i przeciwdziałaniem bezrobociu na terenie Powiatu Sławieńskiego.
Miasto i gmina Sławno , gmina Postomino i gmina Malechowo - to zasięg działania PUP z siedzibą w Sławnie. Filia w Darłowie zajmuje się osobami zamieszkałymi na terenie miasta i gminy Darłowo.

Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności należy :
- rejestracja bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,
- przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia, a w razie ich braku - wypłacanie osobom do tego uprawnionym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych,
- przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
- prowadzenie poradnictwa zawodowego,
- wydawanie zezwoleń i zgód w sprawach dotyczących zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców,
- kierowanie osób bezrobotnych do pracy za granicą,
- kontrolowanie przestrzegania przepisów ustawy,
- udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w znalezieniu pracy,
- pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników,
- podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków bezrobocia,
- pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek,
- inicjowanie i finansowanie: prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudnienia absolwentów, programów specjalnych, szkoleń,
- inicjowanie przedsięwzięć w zakresie udzielania pomocy i udzielanie pomocy przewidzianym do zwolnienia pracownikom,
- refundacja pracodawcom wynagrodzenia młodocianych z zakresu praktycznej nauki zawodu.

Powiatowy Urząd Pracy mieści się w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a
tel. ( 059) 8107291, 8104161.

Filia Powiatowego Urzędu Pracy znajduje się Darłowie ul. Wieniawskiego 19 c
tel.(094) 3146772.

http://pup.slawno.ibip.pl
http://pup-slawno.pl

CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W DARŁOWIE

ul. Morska 76
76-150 Darłowo
Tel/fax  94 314 25 07
Tel. 94 314 26 57

NIP - 4990684197
REGON – 387545656
e-mail sekretariat.dddarlowo@wp.pl

Godziny urzędowania administracji 7.00 – 15.00

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Darłowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Sławieńskiego i zapewnia obsługę ekonomiczno  – administracyjną oraz organizacyjną jednostkom organzacyjnym Powiatu Sławieńskiego :

1. Dom Dziecka nr 1 im. Janusza Korczaka w Darłowie

ul. Morska 74 – 76
76-150 Darłowo
tel. 721 634 445
fax 94 314 25 07

Dom Dziecka nr 1 im J. Korczaka w Darłowie jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą łącząca zadania placówki typu socjalizacyjnego, specjalistyczno  – terapeutycznego i interwencyjnego dla 14 wychowanków

2. Dom Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka w Darłowie 

ul. Morska 78
76-150 Darłowo
tel. 721 624 445
fax. 94 314 25 07

Dom Dziecka nr 2 im J. Korczaka w Darłowie jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą łącząca zadania placówki typu socjalizacyjnego i specjalistyczno – terapeutycznego dla 14 wychowanków. 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE

76-150 Darłowo
ul. Szpitalna 1
tel. (0 94) 314 24 26
fax. (0 94) 314 13 82
e-mail: sekretariat@zsm.darlowo.pl
www.zsm.darlowo.pl

W zespole funkcjonują:

 1. Technikum Morskie - na podbudowie szkoły podstawowej - zawód - technik nawigator morski, technik mechanik okrętowy, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk.
 2. Branżowa szkoła I stopnia


Szkoła posiada warsztaty szkolne oraz statek szkoleniowy. Praktyki zawodowe uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej odbywają u pracodawców.
Uczniowie mają także do dyspozycji internat.


ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE

ul. Sempołowskiej 2
76-100 Sławno
tel./fax. (0 59) 810 70 10
e-mail: zsa@zsaslawno.pl
http://zsaslawno.pl

W zespole funkcjonują:

 1. Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji - zawód - technik inżynierii środowiska i melioracji,
 2. Technikum Rolnicze - zawód - technik rolnik,
 3. Technikum Ekonomiczne - zawód - technik ekonomista,
 4. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego - zawód - technik żywienia i gospodarstwa domowego,
 5. Technikum Agrobiznesu - zawód - technik agrobiznesu,
 6. Technikum Informatyczne - technik informatyk,
 7. Technikum Architektury Krajobrazu - technik architektury krajobrazu,
 8. Branżowa szkoła I stopnia
 9. Branżowa szkoła II stopnia


Szkoła posiada 2 pracownie komputerowe oraz pracownię gospodarstwa domowego, prowadzi naukę jazdy samochodem (kat. B) i ciągnikiem (kat. T), a praktyki zawodowe odbywają się u pracodawców. Uczniowie mogą uzyskać także Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.


ZESPÓŁ SZKÓŁ W SŁAWNIE

ul. Cieszkowskiego 4
76-100 Sławno
tel. (0 59) 810 76 20
fax. (0 59) 810 76 62
e-mail: licslawno@poczta.onet.pl
http://licslawno.webpark.pl

W zespole funkcjonuje:

 1. Liceum Ogólnokształcące
 2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - dorośli, forma dzienna
 3. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - dorośli, forma zaoczna

Szkoła bierze udział w projekcie pod nazwą „Szkoła Sukcesu”. Posiada pracownie komputerowe, bibliotekę oraz salę gimnastyczną. W szkole funkcjonują liczne koła zainteresowań między innymi koło teatralne.
 

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH- MUZEUM W DARŁOWIE


ul. Zamkowa 4
76-150 Darłowo
tel. 94 314 23 51
www.zamekdarlowo.pl
biuro@zamekdarlowo.pl

Dyrektor – Konstanty Kontowski

Kubatura budynku – 17 270 m³
Powierzchnia użytkowa – 2 547,70 m²

Muzeum zatrudnia 12 pracowników
Organizatorem Muzeum jest Powiat Sławieński

Sale ekspozycyjne:
1. Sala Rycerska (XVII i XVIII w. – Kaplica Zamkowa) – ekspozycja pomorskiej sztuki sakralnej.
2. Etnografia Pomorska, wieś pomorska w malarstwie Otto Kuske.
3. Mała Kaplica – ekspozycja medalierstwa tzw. serii królewskiej.
4. Sztuka Wschodu – Galeria.
5. Główna klatka schodowa – Mapa Lubinusa, malarstwo marynistyczne.
6. Sala Przyjęć i Pokój Muzykantów – ekspozycja  mebli barokowych, gdańskich.
7. Mała Jadalnia – wystawa poświęcona kotom „Święte i Przeklęte - Kocia Galeria”.
8. Sypialnia Książęca – renesansowe łoże z baldachimem, meble barokowe.
9. Sala Zielona – meble i wyroby rzemiosła artystycznego, malarstwo Richarda Zenke.
10. Wieża – wystawa przyrodnicza.
11. Piwnica – narzędzia tortur.
12. Dziedziniec – kamienne rzeźby Joachima Utecha, posąg i złoty gołąb Króla Eryka Pomorskiego.
13. Pawilon Zachodni – wystawa „Dirlov-Rügenwalde-Darłowo. Miasto nad Bałtykiem”

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-29 17:23:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2022-03-08 10:12:57)