Wykaz niezbędnych elementów petycji

WYKAZ NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW PETYCJI  

DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ

1.

IMIĘ I NAZWISKO lub NAZWA PODMIOTU (uwaga: jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów)

2.

ADRES ZAMIESZKANIA lub SIEDZIBA (uwaga: jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów)

3.

ADRES DO KORESPONDENCJI

4.

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ( uwaga: w przypadku, gdy petycja składana jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej)

5.

OSOBA REPREZENTUJĄCA PODMIOT WNOSZĄCY PETYCJĘ (uwaga: należy wskazać osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów)

6.

ADRES ZAMIESZKANIA, ADRES DO KORESPONDENCJI, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODMIOT WNOSZĄCY PETYCJĘ

7.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU LUB NIE WYRAŻENIU ZGODY NA UJAWNIENIE NA STRONIE INTERNETOWEJ DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ LUB PODMIOTU, W INTERESIE KTÓREGO PETYCJA JEST SKŁADANA (uwaga: oświadczenie stanowi załącznik do petycji)
Pobierz oświadczenie podmiotu w sprawie ujawnienia danych osobowych (plik z rozszerzeniem PDF)

DANE PODMIOTU W IMIENIU KTÓREGO WNOSZONA JEST PETYCJA

(uwaga:dane należy podać w przypadku gdy petycja składana jest w interesie podmiotu trzeciego)

8.

IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA

9.

ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBA

10.

ADRES DO KORESPONDENCJI/ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

11.

ZGODA PODMIOTU NA ZŁOŻENIE PETYCJI W JEGO INTERESIE (uwaga: zgoda stanowi załącznik do petycji)
Pobierz oświadczenie podmiotu o wyrażeniu zgody na złożenie petycji w jego interesie 1
Pobierz oświadczenie podmiotu o wyrażeniu zgody na złożenie petycji w jego interesie 2

ADRESAT PETYCJI

STAROSTA SŁAWIEŃSKI
S. SEMPOŁOWSKIEJ 2A
76-100 SŁAWNO

PRZEDMIOT PETYCJI

Treść petycji:

PODPIS osoby wnoszącej petycję lub
osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkowski Paweł
(2015-11-23 09:15:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2015-11-23 10:00:34)